Uit­gev­erij Vos,

geves­tigd aan

Raad­huis­plein 15

5944 AH Arcen,
is ver­ant­wo­ordelijk voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Con­tact­gegevens:
maas​dor​pendig​i​taal​.nl
Raad­huis­plein 15
5944 AH Arcen
31 77 473 1563

Per­soon­s­gegevens die wij verwerken

Uit­gev­erij Vos ver­w­erkt uw per­soon­s­gegevens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/​of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieron­der vindt u een overzicht van de per­soon­s­gegevens die wij verwerken:
- Voor– en achternaam
- E-​mailadres

Bij­zon­dere en/​of gevoelige per­soon­s­gegevens die wij verwerken

Onze web­site en/​of dienst heeft niet de inten­tie gegevens te verza­me­len over web­site­be­zoek­ers die jonger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toestem­ming hebben van oud­ers of voogd. We kun­nen echter niet con­trol­eren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden oud­ers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verza­meld wor­den zon­der oud­er­lijke toestem­ming. Als u er van over­tu­igd bent dat wij zon­der die toestem­ming per­soon­lijke gegevens hebben verza­meld over een min­der­jarige, neem dan con­tact met ons op via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., dan ver­wi­jderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soon­s­gegevens verwerken

Uit­gev­erij Vos ver­w­erkt uw per­soon­s­gegevens voor de vol­gende doelen:
- U te kun­nen bellen of e-​mailen indien dit nodig is om onze dien­stver­len­ing uit te kun­nen voeren
- Om goed­eren en dien­sten bij u af te leveren

Geau­toma­tiseerde besluitvorming

Uit­gev­erij Vos neemt geen op basis van geau­toma­tiseerde ver­w­erkin­gen besluiten over zaken die (aanzien­lijke) gevol­gen kun­nen hebben voor per­so­nen. Het gaat hier om besluiten die wor­den genomen door computerprogramma’s of –sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bijvoor­beeld een medew­erker van Uit­gev­erij Vos) tussen zit.

Hoe lang we per­soon­s­gegevens bewaren

Uit­gev­erij Vos bewaart uw per­soon­s­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doe­len te realis­eren waar­voor uw gegevens wor­den verza­meld. Wij hanteren de vol­gende bewaarter­mi­j­nen voor de vol­gende (cat­e­gorieën) van persoonsgegevens:
Per­soon­s­gegevens > 1 jaar >

Delen van per­soon­s­gegevens met derden

Uit­gev­erij Vos ver­strekt uit­slui­tend aan der­den en alleen als dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst met u of om te vol­doen aan een wet­telijke verplichting.

Cook­ies, of vergelijk­bare tech­nieken, die wij gebruiken

Uit­gev­erij Vos gebruikt alleen tech­nis­che en func­tionele cook­ies. En ana­lytis­che cook­ies die geen inbreuk maken op uw pri­vacy. Een cookie is een klein tek­st­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze web­site wordt opges­la­gen op uw com­puter, tablet of smart­phone. De cook­ies die wij gebruiken zijn noodza­ke­lijk voor de tech­nis­che werk­ing van de web­site en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­site naar behoren werkt en onthouden bijvoor­beeld uw voorkeursin­stellin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­site opti­malis­eren. U kunt zich afmelden voor cook­ies door uw inter­net­browser zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­matie die eerder is opges­la­gen via de instellin­gen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aan­passen of verwijderen

U heeft het recht om uw per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen. Daar­naast heeft u het recht om uw eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te maken tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door Uit­gev­erij Vos en heeft u het recht op gegevensover­draag­baarheid. Dat betekent dat u bij ons een ver­zoek kunt indi­enen om de per­soon­s­gegevens die wij van u beschikken in een com­put­erbe­stand naar u of een ander, door u genoemde organ­isatie, te sturen.
U kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing, gegevensover­drag­ing van uw per­soon­s­gegevens of ver­zoek tot intrekking van uw toestem­ming of bezwaar op de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­titeits­be­wijs met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pas­foto, MRZ (machine read­able zone, de strook met num­mers onder­aan het paspoort), paspoort­num­mer en Burg­erser­vi­cenum­mer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw pri­vacy. We rea­geren zo snel mogelijk, maar bin­nen vier weken, op uw verzoek.
Uit­gev­erij Vos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Dat kan via de vol­gende link: https://​autoriteit​per​soon​s​gegevens​.nl/​n​l​/​c​o​n​t​a​c​t​-​m​e​t​-​d​e​-​a​u​t​o​r​i​t​e​i​t​-​p​e​r​s​o​o​n​s​g​e​g​e​v​e​n​s​/​t​i​p​-​o​n​s

Hoe wij per­soon­s­gegevens beveiligen

Uit­gev­erij Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met onze klantenser­vice of via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.